Hledat

Prodloužená záruka pro tepelná čerpadla

Prodloužení záruční doby přinese majiteli tepelného čerpadla jistotu po dobu 5 let, protože nebude muset investovat v případě poruchy do opravy tohoto spotřebiče po ukončení standardní zákonné záruční lhůty. S prodlouženou zárukou souvisí rovněž povinnost provedení pravidelné prohlídky. Pravidelná prohlídka tepelného čerpadla přináší řadu výhod – zvyšuje provozuschopnost spotřebiče, úsporu provozních nákladů a minimalizuje dopady na životní prostředí. Tato servisní prohlídka se skládá z přesně popsaných servisních úkonů a to vše zajišťuje maximální kvalitu všech pracovních činností. Prohlídku zajišťují odborně vyškolené servisní firmy s příslušnou autorizací.

Prodlouženou záruku je možné získat nejpozději do 3 měsíců od uvedení výrobku do provozu a to prostřednictvím montážních firem nebo servisních firem.

Doporučená cena certifikátu prodloužené záruky je od 15.2.2023 pro tepelná čerpadla Protherm 5 100 Kč bez DPH.

Podmínky prodloužené záruky

Protherm GeniaAir split, GeniaAir Mono

Prodloužená záruka po dobu pěti let se vztahuje na celý výrobek a po dobu deseti let je poskytnuta záruka na materiál kompresoru. Záruka se vztahuje pouze na materiál kompresoru, přičemž náklady na práci a dopravu spojené s výměnou kompresoru si hradí majitel tepelného čerpadla sám. Prodloužená záruční lhůta na kompresor se nevztahuje na ostatní komponenty, které by mohly být ovlivněny chybnou funkcí kompresoru.

Záruka se nevztahuje na:

 • Vady výrobku vzniklé přepravou nebo mechanickým poškozením.
 • Vady vzniklé nedodržením návodu pro instalaci.
 • Výrobky, které nebyly uvedeny do provozu autorizovaným technikem Protherm.
 • Vady vzniklé v důsledku nevhodného použití výrobku.
 • Vady vzniklé použitím jiného než originálního náhradního dílu.
 • Vady vzniklé v důsledku nedostatečné nebo chybné obsluhy.
 • Vady vzniklé v důsledku chybné nebo nedostatečné údržby (v rozporu s návodem k obsluze tepelného čerpadla).
 • Poškození a vady vzniklé vnějšími vlivy, např. vlhkem, elektrickým přepětím, mrazem, prachem, chemickými nebo mechanickými usazeninami.
 • Stavy spojené se sníženou účinností vzniklé nesprávným návrhem nebo instalací tepelného čerpadla.

Upozornění výrobce

Instalaci výrobku je nutno provádět na základě podmínek uvedených v návodu na instalaci, návodu na obsluhu, projekčních podkladů, norem a jiných obecně závazných předpisů. Společnost Vaillant Group Czech s.r.o. nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za chybnou projektovou dokumentaci, špatnou instalaci topného/chladícího systému.

Záruka za jakost poskytovaná společností Vaillant Group Czech s.r.o. nad rámec její zákonné odpovědnosti za vady se vztahuje jen na samotný výrobek Protherm a nemůže bez dalšího být interpretována i jako záruka na související části stavby/projektu.

Před vlastní instalací tepelného čerpadla se doporučuje vypracování projektové dokumentace, která musí obsahovat následující části:

 • Výpočet tepelných ztrát objektu
 • Hydraulické schéma topného systému včetně dimenzování primárního okruhu a topných větví
 • Elektrické schéma zapojení včetně regulační techniky.

Z hlediska provedení instalace platí zejména následující podmínky:

 • Před instalací výrobku si pozorně přečtěte příslušný návod k instalaci.
 • Používejte pouze originálního příslušenství Protherm.
 • Vždy zajistěte vyhovující podmínky pro provoz výrobku.
 • Vnitřní a venkovní jednotku tepelného čerpadla je třeba umístit s ohledem na jejich hmotnost a hlukové emise.
 • Venkovní jednotku tepelného čerpadla se nedoporučuje instalovat na takové místo, kde nebude možné provádět její bezpečný servis. Takovým místem se rozumí např. šikmé střechy se sklonem větším jak 15° nebo instalace 2m nad terénem.
 • Odvod kondenzátu musí být vyveden rovně, bez ohybů do nezámrzné hloubky 0,8 m.
 • Připojení k venkovní jednotce musí být provedeno pomocí flexibilního připojení (platí pro GeniaAir Mono).
 • Přívod otopné vody k venkovní jednotce musí být opatřen vhodnou tepelnou izolací.
 • Pro tepelná čerpadla GeniaAir split platí, že veškeré práce na chladivovém potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou provádí pouze osoba s patřičnou kvalifikací.
 • Vstup a výstup venkovní jednotky tepelného čerpadla musí obsahovat uzávěry a odvzdušňovacími ventily.
 • Vstup do jednotky musí být osazen filtrem proti vniknutí nečistot.
 • V případě aktivace chlazení může mít tento provozní stav vliv na okolní stavební materiály, kdy změnou teplot dochází k rozpínání materiálů, kondenzaci vzdušné vlhkosti a z toho plynoucí možné škody na majetku.
 • Před převzetím instalace autorizovaným servisním technikem Protherm zkontrolujte, zda byly naplněny instalační podmínky.
 • Před zahájením provozu si pozorně přečtěte příslušný návod k obsluze.