Hledat
Hledat

Bezpečnost je naším cílem. Abychom jí dosáhli, každý tip se počítá.

Informace pro oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů

K ČEMU SLOUŽÍ TATO INFORMACE A PRO KOHO JE URČENA?

Tato informace poskytuje základní informace o způsobech podání oznámení adresovaných společnosti Vaillant Group Czech s.r.o., IČO 45241881, se sídlem Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany (dále jen „Společnost“) včetně údajů o příslušné osobě, která se každým oznámením zabývá a vyrozumívá oznamovatele o výsledku šetření (dále jen „Příslušná osoba“).

Chtěli bychom Vás ujistit, že k pravidlům a postupům v oblasti umožňující podání oznámení o možném protiprávním jednání a ochraně oznamovatele přistupujeme v naší Společnosti zodpovědně a v souladu s pravidly obsaženými v zákoně č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

CO MŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM OZNÁMENÍ?

Informujte nás o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u naší Společnosti a které podle platného právního řádu v České republice

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,

c) porušuje zákon o ochraně oznamovatele č. 171/ 2023 Sb. v platném znění, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2. daně z příjmů právnických osob,

3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4. ochrany spotřebitele,

5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7. ochrany životního prostředí,

8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

KDO MŮŽE BÝT OZNAMOVATELEM?

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která získala informace pro podání oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, ale také na osoby samostatně výdělečně činné, společníci, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníci, stážisti a osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli.

Naše Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro nás nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

KDO JE V NAŠÍ SPOLEČNOSTI PŘÍSLUŠNOU OSOBOU?

Příslušnou osobou je:

Lenka Košíková

Email: lenka.kosikova@vaillant-group.com

Tel. číslo: 739 656 446

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ OHLÁSIT?

Pro oznámení protiprávního jednání prosím využijte našeho vnitřního oznamovacího systému.

Vnitřní oznamovací systém naší Společnosti umožňuje podání oznámení ústně i písemně:

(a) Telefonicky na čísle 739 656 446 v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka 9:00-15:00 a v pátek 9:00-13:00 hod. SEČ.

O telefonickém oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku telefonického oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

(b) Zasláním listovní zásilky/dopisu na adresu:

Vaillant Group Czech s.r.o.

Podání - Whistleblowing

k rukám Lenky Košíkové

Plzeňská 188

252 19 Chrášťany

Společnost tímto žádá oznamovatele, aby na zásilku/dopis neuváděl jméno a adresu odesílatele, aby byla zaručena ochrana totožnosti oznamovatele.

(c) Zasláním oznámení emailem do zabezpečené e-mailové schránky lenka.kosikova@vaillant-group.com k rukám Příslušné osoby.

(d) Požádá-li o to oznamovatel, je Příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Osobní schůzku s Příslušnou osobou si oznamovatel může sjednat na telefonním čísle 739 656 446.

Alternativně je oznámení také možné podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

LZE UČINIT ANONYMNÍ OZNÁMENÍ?

Ano, společnost přijímá anonymní oznámení.

Kompletní informace pro oznamovatele jsou k nahlédnutí ZDE (670 kB).