Hledat
Hledat

Záruční lhůta tepelných čerpadel

Na tepelná čerpadla Protherm se poskytuje záruka za jakost po dobu třiceti měsíců na celek, resp. 5 let na kompresor, od data uvedení výrobku do provozu, ne však déle než třicet dva měsíců od data prodeje. Během této záruční doby budou bezplatně odstraněny vady vzniklé následkem vadného provedení nebo vadou materiálu, které budou ve výše uvedené záruční době řádně uplatněny. Tyto podmínky vstupují v platnost za předpokladu, že výrobek byl uveden do provozu autorizovanou servisní osobou, servisním technikem se specializací na tepelná čerpadla Protherm.

Spolu s uplatněním práv ze záruky musí být společnosti Vaillant Group Czech s.r.o. zaslána kopie Protokolu o zkoušce těsnosti chladivového okruhu (GeniaAir split), kopie Záručního listu s vylepeným kódem servisní firmy, popř. on-line elektronicky nahlášen záznam o uvedení do provozu.

Kompletní informace týkající se záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.

Od 10.10.2020 přecházíme na elektronické verze tohoto dokumentu. Jak koncovému zákazníkovi, tak i servisní firmě, bude online záruční list v PDF formátu zaslán na příslušnou emailovou adresu.

Na tepelná čerpadla Protherm si můžete sjednat prodlouženou záruční lhůtu až na 10 let. Více info ZDE.