Hledat

Záruční podmínky pro tepelná čerpadla

Na výrobek se poskytuje záruka za jakost po dobu třiceti měsíců od data uvedení výrobku do provozu, ne však déle než třicet dva měsíců od data prodeje koncovému zákazníkovi. Během této záruční doby budou bezplatně odstraněny vady vzniklé následkem vadného provedení nebo vadou materiálu, které budou ve výše uvedené záruční době řádně uplatněny. Tyto podmínky vstupují v platnost za předpokladu, že výrobek byl uveden do provozu autorizovanou servisní osobou, servisním technikem se specializací na tepelná čerpadla.

Spolu s uplatněním práv ze záruky musí být společnosti Vaillant Group Czech s.r.o. zaslána kopie Kontrolního protokolu k uvedení do provozu TČ, popř. on-line elektronicky nahlášen záznam o uvedení do provozu, a předložen řádně vyplněný Záruční list s vylepeným kódem servisní firmy.

Pro výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy platí ustanovení platných předpisů s tím, že pokud dojde k výměně, záruční doba znovu nezačne běžet od převzetí nového výrobku.

Podmínky prodloužené záruky

Protherm GeniaAir split

Na výrobek se poskytuje prodloužená záruka na kompresor a to po dobu 5 let od data uvedení do provozu. Záruka se vztahuje pouze na materiál kompresoru, přičemž náklady na práci a dopravu spojené s výměnou kompresoru si hradí majitel tepelného čerpadla sám. Prodloužená pětiletá záruční lhůta na kompresor se nevztahuje na ostatní komponenty, které by mohly být ovlivněny chybnou funkcí kompresoru.

Záruka se nevztahuje na:

 • Vady výrobku vzniklé přepravou nebo mechanickým poškozením
 • Vady vzniklé nedodržením návodu pro instalaci
 • Výrobky, které nebyly uvedeny do provozu autorizovaným technikem Protherm
 • Vady vzniklé v důsledku nevhodného použití výrobku
 • Vady vzniklé použitím jiného než originálního náhradního dílu
 • Vady vzniklé v důsledku nedostatečné nebo chybné obsluhy
 • Vady vzniklé v důsledku chybné nebo nedostatečné údržby (v rozporu s návodem k obsluze tepelného čerpadla)
 • Poškození a vady vzniklé vnějšími vlivy, např. vlhkem, elektrickým přepětím, mrazem, prachem, chemickými nebo mechanickými usazeninami
 • Stavy spojené se sníženou účinností vzniklé nesprávným návrhem nebo instalací tepelného čerpadla.

Upozornění výrobce

Instalaci výrobku je nutno provádět na základě podmínek uvedených v návodu na instalaci, návodu na obsluhu, projekčních podkladů, norem a jiných obecně závazných předpisů. Společnost Vaillant Group Czech s.r.o. nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za chybnou projektovou dokumentaci, špatnou instalaci topného/chladícího systému.

Záruka za jakost poskytovaná společností Vaillant Group Czech s.r.o. nad rámec její zákonné odpovědnosti za vady se vztahuje jen na samotný výrobek Protherm a nemůže bez dalšího být interpretována i jako záruka na související části stavby/projektu.

Před vlastní instalací tepelného čerpadla se doporučuje vypracování projektové dokumentace, která musí obsahovat následující části:

 • Výpočet tepelných ztrát objektu
 • Hydraulické schéma topného systému včetně dimenzování primárního okruhu a topných větví
 • Elektrické schéma zapojení včetně regulační techniky.

Z hlediska provedení instalace platí zejména následující podmínky:

 • Před instalací výrobku si pozorně přečtěte příslušný návod k instalaci
 • Používejte pouze originálního příslušenství Protherm
 • Vždy zajistěte vyhovující podmínky pro provoz výrobku
 • Vnitřní jednotka tepelného čerpadla musí být umístěna s ohledem na její hmotnost a hlukové emise. Zejména se nedoporučuje instalace u obvodových stěn, které sousedí s ložnicemi.
 • Venkovní jednotku tepelného čerpadla se nedoporučuje instalovat na takové místo, kde nebude možné provádět její bezpečný servis. Takovým místem se rozumí např. šikmé střechy se sklonem větším jak 15° nebo instalace 2m nad terénem.
 • Odvod kondenzátu musí být vyveden rovně, bez ohybů do nezámrzné hloubky 0,8 m.
 • Připojení k venkovní jednotce musí být provedeno pomocí flexibilního připojení.
 • Přívod otopné vody k venkovní jednotce musí být opatřen vhodnou tepelnou izolací.
 • Vstup a výstup venkovní jednotky tepelného čerpadla musí obsahovat uzávěry a odvzdušňovacími ventily.
 • Vstup do jednotky musí být osazen filtrem proti vniknutí nečistot.
 • V případě aktivace chlazení může mít tento provozní stav vliv na okolní stavební materiály, kdy změnou teplot dochází k rozpínání materiálů, kondenzaci vzdušné vlhkosti a z toho plynoucí možné škody na majetku.
 • Před převzetím instalace autorizovaným servisním technikem Protherm zkontrolujte, zda byly naplněny instalační podmínky.
 • Před zahájením provozu si pozorně přečtěte příslušný návod k obsluze.