Hledat

Záruční lhůta tepelných čerpadel

Na výrobek se poskytuje záruka za jakost po dobu třiceti měsíců od data uvedení výrobku do provozu, ne však déle než třicet dva měsíců od data prodeje koncovému zákazníkovi. Během této záruční doby budou bezplatně odstraněny vady vzniklé následkem vadného provedení nebo vadou materiálu, které budou ve výše uvedené záruční době řádně uplatněny. Tyto podmínky vstupují v platnost za předpokladu, že výrobek byl uveden do provozu autorizovanou servisní osobou, servisním technikem se specializací na tepelná čerpadla Protherm.

Spolu s uplatněním práv ze záruky musí být společnosti Vaillant Group Czech s.r.o. zaslána kopie Protokolu o zkoušce těsnosti chladivového okruhu (GeniaAir split), kopie Záručního listu s vylepeným kódem servisní firmy, popř. on-line elektronicky nahlášen záznam o uvedení do provozu.

Pro tepelná čerpadla Protherm je možné si sjednat prodloužení záruky až na 5 let. Více inormací zde.