Hledat
Hledat

Dodací podmínky

Všeobecné dodací podmínky společnosti Vaillant Group Czech s.r.o.

(dále jen „Dodací Podmínky“)

1. Působnost

Tyto Dodací podmínky vydávané Prodávajícím ve smyslu § 1751 ObčZ se vztahují na veškeré dodávky Zboží Prodávajícího a právní vztahy vznikající v této souvislosti mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud není písemně ujednáno něco jiného, platí tak pro všechny nabídky, dodávky a výkony Prodávajícího a objednávky Kupujících výhradně následující podmínky.

2. Definice

Pro účely těchto Dodacích podmínek mají pojmy uvedené s počátečním velkým písmenem následující význam:

a) „Autorizovaným servisním střediskem“ se rozumí kterékoliv servisní středisko ze seznamu zveřejněného na webových stránkách Prodávajícího pod sekcí Naši partneři/Servisní firmy, které zajišťuje instalaci, záruční a pozáruční servis Zboží pro konečného uživatele;

b) „Ceníkem“ se rozumí aktuální ceník Zboží dostupný v kterékoliv provozovně Prodávajícího nebo zveřejněný na jeho webových stránkách;

c) „DPH“ se rozumí daň z přidané hodnoty v aktuální výši stanovené zákonnými předpisy platnými v době uzavření smlouvy;

d) „Ex Works“ se rozumí místo dodání Zboží ve smyslu podmínek INCOTERMS 2010, tj. v závodě, skladu, jiné provozovně Prodávajícího nebo jiném místě určeném Prodávajícím, ve kterém Prodávající umožní Kupujícímu převzít a disponovat se Zbožím;

e) „Fakturou“ se rozumí výzva Prodávajícího k úhradě kupní ceny za dodané Zboží ve formě řádného daňového dokladu;

f) „Kupujícím“ se rozumí jakákoliv osoba odlišná od spotřebitele, která od Prodávajícího odebere Zboží za účelem jeho dalšího prodeje;

g) „Obchodem“ se rozumí každá jednotlivá smlouva upravující konkrétní podmínky dodávky Zboží konkrétnímu Kupujícímu, sjednaná mezi Smluvními stranami na základě Rámcové kupní smlouvy;

h) „ObčZ“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

i) „Prodávajícím“ se rozumí společnost Vaillant Group Czech s.r.o., IČ: 452 41 881, se sídlem Chrášťany 188, okres Praha – západ, PSČ 252 19, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6261;

j) „Rámcovou kupní smlouvou“ se rozumí smlouva, která upravuje základní podmínky dlouhodobé spolupráce mezi Prodávajícím a konkrétním Kupujícím a na jejímž základě dochází k uzavírání Obchodů na dodávky Zboží;

k) „Vyhrazenými plynovými zařízeními“ se rozumí Zboží se zvýšenou mírou rizika ohrožení majetku, života a zdraví osob, pro jehož výrobu, montáž, zkoušky, revize a provoz jsou v příslušných právních předpisech stanoveny zvláštní požadavky;

l) „Smlouvou“ se rozumí kupní, Rámcová kupní nebo jakákoliv obdobná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávku Zboží bez ohledu na to, zda je uzavřena konkludentně, ústně, písemně nebo ve formě Prodávajícím potvrzené objednávky Kupujícího;

m) „Smluvní strany“ je označení pro Prodávajícího a Kupujícího společně;

n) „Účet Prodávajícího“ je bankovní účet č. 444648051/0100, vedený u Komerční banky, a.s., Praha, nestanoví li Smlouva něco jiného;

o) „Záručními podmínkami výrobce“ se rozumí podmínky záruky na Zboží poskytované výrobcem Zboží a předávané Kupujícímu v listinné podobě spolu se Zbožím;

p) „Zbožím“ se rozumí jakýkoliv produkt nabízený Prodávajícím k prodeji ve svých aktuálních Cenících.

3. Uzavírání Smluv

3.1 Nabídky Zboží v Cenících, katalozích nebo jiné reklamě Prodávajícího nejsou závaznou nabídkou dodání Zboží; použití § 1732 odst. 1 a 2 NOZ se proto na takové nabídky Prodávajícího vylučuje. Smlouva je uzavřena teprve bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy Prodávajícím v případě, že návrh předložil Kupující, jinak je uzavřena bezvýhradným přijetím návrhu Prodávajícího Kupujícím.

3.2 K uzavírání Smluv dochází písemně, ústně nebo konkludentně, tj. např. převzetím dodaného Zboží Kupujícím nebo dodáním Zboží Prodávajícím na základě objednávky Kupujícího.

3.3 Na objednávce je Kupující povinen uvést

 • identifikační údaje, tj. obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ a fakturační adresu
 • osobu kompetentní k převzetí objednaného Zboží,
 • požadované místo a datum dodání (vč. informace o pracovní době)
 • způsob odběru Zboží (např. osobní odběr, smluvní přeprava atd.)
 • číslo objednaného Zboží dle platného Ceníku Prodávajícího a
 • množství objednaného Zboží v ks.

Přičemž Prodávající nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku uvedení chybných údajů v objednávce.

4. Dodání Zboží

4.1 Předpokladem pro dodání Zboží Kupujícímu je uzavření Smlouvy a v případě Kupujícího, který dosud není evidován v účetním systému Prodávajícího, i předchozí zaplacení kupní ceny Zboží, nestanoví-li písemná Smlouva něco jiného.

4.2 Dílčí dodávky Zboží a jejich účtování zvlášť jsou přípustné. Závazek Prodávajícího k dodání Zboží se v takovém případě v rozsahu dílčí dodávky považuje za splněný a Kupujícímu vzniká povinnost zaplatit Prodávajícímu odpovídající část ceny. Kupující není povinen ovšem převzít dílčí část objednaného Zboží v případě, že při uzavření Smlouvy písemně sdělil Prodávajícímu, že by dílčí dodávky odporovaly jím sledovanému účelu Smlouvy.

4.3 Nestanoví-li písemná Smlouva něco jiného, platí jako místo dodání Zboží místo určené podle doložky Ex Works. Nebyl-li sjednán osobní odběr nebo přeprava Kupujícím, dodávku Zboží zajišťuje Prodávající prostřednictvím smluvního přepravce. Kupující je povinen zajistit přepravci Prodávajícího vhodný příjezd a zajistit převzetí Zboží bez zbytečného prodlení.

4.4 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout dodávku Vyhrazených plynových zařízení a/nebo jejich součástek, náhradních dílů a příslušenství Kupujícímu, který dostatečně neprokáže kvalifikační předpoklady pro montáž, instalaci nebo opravy takového Zboží.

5. Převzetí Zboží

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Zboží se považuje za převzaté Kupujícím v okamžiku, kdy Zboží převezme

 • Kupující osobně, nebo
 • osoba označená ve Smlouvě (objednávce), nebo
 • zaměstnanec nebo jiná osoba pověřená Kupujícím k přejímání zboží, nebo
 • jakákoli osoba nacházející se v době dodání Zboží v sjednaném místě dodání či provozovně Kupujícího, není-li Kupujícím označena výslovně jiná osoba určená k převzetí Zboží, nebo
 • smluvní přepravce Kupujícího.

5.2 Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží okamžikem jeho převzetí ve smyslu odstavce výše nebo sjednaným dnem převzetí Zboží Kupujícím, je-li Kupující v prodlení s jeho převzetím.

5.3 Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží a Prodávající má Zboží u sebe nebo s ním může jinak nakládat, musí učinit opatření přiměřená okolnostem k uchování Zboží.

5.4 Je-li Kupující déle než 14 dní v prodlení s převzetím zboží, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody ani limitována její výše.

6. Kupní cena za Zboží

6.1 Nestanoví-li Smlouva nebo předchozí ujednání Smluvních stran něco jiného, platí pro veškeré dodávky Zboží ceny uvedené v aktuálním Ceníku. Veškeré ceny Zboží v Ceníku jsou uváděny jako ceny v českých korunách, fakultativně s DPH či bez DPH.

6.2 Ceny obsažené v Ceníku nezahrnují náklady na dopravu, nestanoví-li písemná Smlouva něco jiného

7. Splatnost kupní ceny, fakturace

7.1 Nestanoví-li písemná Smlouva něco jiného, je Kupující povinen uhradit kupní cenu za Zboží na Účet Prodávajícího ve lhůtě stanovené v jemu doručené Faktuře, nejpozději však vždy do 28 dnů od dodání Zboží.

7.2 Pro dodržení termínu splatnosti je rozhodující připsání dlužné částky na Účet Prodávajícího. Jako variabilní symbol při bezhotovostních platbách Kupující uvádí číslo příslušné Faktury.

7.3 Prodávající vystaví Fakturu nejpozději tři dny po dodávce Zboží.

7.4 Pro případ, že se Kupující dostane do prodlení s placením kupní ceny, Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky denně, nestanoví-li písemná smlouva něco jiného. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku Prodávajícího na náhradu tím způsobené škody ani nijak nelimituje její výši. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na zastavení dalších dodávek Zboží a to až do úplného vyrovnání všech jeho pohledávek za Kupujícím.

7.5 V případě, že Kupující neuhradí Prodávajícímu kupní cenu ani ve lhůtě 1 měsíce od její splatnosti, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.6 Do doby úhrady faktury zůstává zboží ve vlastnictví Prodávajícího a Kupující za něj odpovídá jako skladovatel. Pokud Kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě do 30 dnů po splatnosti kupní ceny, je povinen zboží bez dalšího prodlení ihned vrátit. Kupující nesmí vázat úhradu kupní ceny Prodávajícímu na prodej dodaného zboží dalším osobám nebo na dobu po jeho zpracování v jím prováděném díle nebo zaplacením dalším odběratelem. Pokud Kupující nesplní podmínku úhrady kupní ceny, je Prodávající oprávněn si vlastní zboží dodané Kupujícímu odebrat z místa, kde je má Kupující uskladněno. Kupující výslovně prohlašuje, že uděluje Prodávajícímu souhlas se vstupem do takových míst. Kupující je povinen informovat Prodávajícího o pohybu zboží a místech, kde se nachází.

8. Reklamace a vrácení Zboží

8.1 Podmínkou vzniku nároku z vad Zboží na Zboží je

 • provedení kontroly Zboží při jeho převzetí co do počtu a neporušenosti kartonů a palet
 • reklamace poškozeného nebo nedodaného Zboží ve lhůtě 7 dnů od převzetí Zboží
 • reklamace zjevných vad Zboží ve lhůtě 7 dnů od převzetí Zboží, přičemž pozdější reklamace nemusejí být Prodávajícím uznány.

8.2 Reklamace neinstalovaného Zboží se uplatňuje písemně u Prodávajícího a v případě kladného vyřízení bude řešena neprodleným dodáním náhradního Zboží, které je skladem, resp. dodáním náhradního Zboží v přiměřené lhůtě odvislé od jeho dodání výrobcem Prodávajícímu. Nebude-li dodání náhradního Zboží možné, Prodávající vystaví Kupujícímu dobropis v hodnotě reklamovaného Zboží a tento mu zašle nejpozději spolu s vyjádřením k reklamaci.

8.3 Při reklamaci poškozeného Zboží je Kupující povinen vrátit Zboží v originálních obalech Prodávajícího.

8.4 Ostatní reklamace Zboží (Zboží instalovaného nebo majícího skryté vady) se řídí aktuálními samostatnými Záručními podmínkami výrobce.

9. Doručování písemností

9.1 Písemnost, která má být doručena druhé smluvní straně, je doručena dnem jejího převzetí sjednanou kontaktní osobou nebo dnem, kdy byla doručena osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sdělenou Kupujícím, a není-li ji, tak do sídla této Smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že zaměstnanec Kupujícího nebo osoba nacházející se v jeho provozovně, která přijetí písemnosti potvrdila, je oprávněna písemnosti přejímat.

9.2 Nepodaří-li se písemnost doručit dle předchozího odstavce, za den doručení se považuje též den, kdy bylo přijetí této písemnosti adresátem odmítnuto. Je-li doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na adresu, kterou daná smluvní strana písemně oznámila jako změnu této adresy, za den doručení se též považuje třetí den od oznámení o uložení zásilky na poště, i když se adresát o tom nedozvěděl, nebo den, kdy zásilka byla odeslána zpět jako nedoručitelná, protože se adresát odstěhoval. Po zániku Smlouvy tato fikce platí jen tehdy, byla-li písemnost zaslána též na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku.

10. Mlčenlivost

10.1 Veškeré informace obchodního charakteru, které Smluvní strany získají při plnění Smlouvy, jsou považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 504 ObčZ. Smluvní strany jsou povinny tyto informace chránit a utajovat před třetími osobami. Tato povinnost trvá i po dobu 48 měsíců po ukončení Smlouvy či jiné formy jejich spolupráce.

11. Ostatní

11.1 Právní vztahy mezi Smluvními stranami vzniklé na základě Smlouvy či jiné formy jejich spolupráce se řídí českým právním řádem.

11.2 Od těchto Dodacích Podmínek se lze odchýlit pouze na základě písemné Smlouvy či jiné písemné dohody mezi Smluvními stranami.

11.3 Prodávající je oprávněn v návaznosti na změny legislativních a obchodních podmínek tyto Dodací Podmínky přiměřeně aktualizovat v jakémkoliv jejich ustanovení. Prodávající seznamuje Kupujícího s aktualizovaným zněním těchto Dodacích Podmínek alespoň 30 kalendářních dnů před účinností změny, a to písemnou formou. Pokud Kupující neprojeví do 10 kalendářních dnů před účinností změny těchto podmínek výslovný písemný nesouhlas s danou změnou a nevypoví Smlouvu, má se za to, že Kupující projevil se změnou svůj souhlas a nové znění Dodacích Podmínek se tak stává závazné pro všechny dosud uzavřené Smlouvy, jež dosud nezanikly splněním, jako změna původně sjednaných Dodacích Podmínek s účinností ode dne uvedeného v jejich příslušné novelizaci. V případě nesouhlasu se změnou Dodacích Podmínek má Kupující možnost Smlouvu ke dni účinnosti aktualizace Všeobecných dodacích podmínek vypovědět.

11.4 Stanou-li se jednotlivá ustanovení vzájemných ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo obsahují-li tyto ujednání mezery, není tímto dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení. Namísto neúčinného, neplatného nebo neproveditelného ustanovení musí být sjednáno takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu smluvních stran vyjádřeném v takovém ujednání. Totéž platí i v případě mezer těchto ujednání; v takovém případě musí být sjednáno takové ustanovení, které bude nejvíce odpovídat tomu, co by bývalo bylo sjednáno, kdyby Smluvní strany vzaly tyto okolnosti v úvahu již při uzavírání takého ujednání.

11.5 Prodávající je oprávněn započíst svou pohledávku vůči Kupujícímu proti jakékoliv pohledávce Kupujícího vůči Prodávajícímu.

11.6 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé mezi nimi budou řešeny především smírnou cestou.

11.7 Pro případ soudního sporu z obchodních vztahů mezi Kupujícím a Prodávajícím řídících se aktuálními Dodacími podmínkami se místní příslušnost obecného soudu účastníků upravuje s odvoláním na ust. § 89a občanského soudního řádu tak, že ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti je místně příslušným obecným soudem prvního stupně obecný soud Prodávajícího v Praze, pokud zákon pro určité specifické případy nestanoví výlučnou příslušnost soudu jiného.

11.8 Tyto Všeobecné dodací podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2014.